Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Hovedformålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven skal også sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer sin menneskerettighetsrisiko.

Saga Fisk AS er godt i gang med arbeidet som følge av loven, og dette er en kontinuerlig prosess.

Saga Fisk AS driver med kjøp, produksjon og salg, herunder eksport, av fisk og fiskeprodukter. Selskapet omfattes av Åpenhetsloven utfra kriteriene i lovens § 3 a, blant annet ligger årlig omsetning rundt 300 millioner norske kroner.

Åpenhetsloven forplikter Saga Fisk AS til å:

  • utføre aktsomhetsvurderinger
  • redegjøre for bedriftens arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten.

Denne redegjørelsen omhandler perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2022 og omfatter blant annet følgende:

  • en generell beskrivelse av Saga Fisk sin organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som Saga Fisk har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger
  • opplysninger om tiltak som Saga Fisk har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene

Redegjørelsen er publisert på www.sagafisk.no

Forankring av ansvarlig næringsliv

Beskyttelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i Saga Fisk AS.

Saga Fisk har forpliktet seg til å respektere internasjonalt anerkjente standarder for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og tilstreber å overholde alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

Med anstendig arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.

Arbeidet for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er godt forankret hos ledelse og i styret. Styret har utarbeidet og vedtatt selskapets etiske retningslinjer.

Bedriften skal være en trygg arbeidsplass for de ansatte og andre som utfører arbeid i våre lokaler. Det er en selvfølge at gjeldende lover og forskrifter respekteres og etterfølges. Vi vil i vårt daglige arbeid søke å hindre enhver form for ulykker, helseskader og forurensning.

Visjon og verdier

Saga Fisk sin visjon er å skaffe verden sunnhet og helse gjennom sjømat fra bærekraftige fiskebestander, et rettferdig arbeidsliv og med minimalt miljøavtrykk

Våre verdier er pålitelighet, respekt og ansvar.

Alle i Saga Fisk skal opptre med ærlighet i sitt arbeide. Vi skal levere som avtalt og være til å stole på. Vi tar hensyn og er oppmerksomme på hvordan vårt arbeid påvirker kollegaer, kunder samfunnet og miljøet rundt oss. Vi anerkjenner verdien av mangfold og lærer av enhver situasjon.

Aktsomhetsvurderinger

Saga Fisk AS er en del av konsernet Falch Svolvær AS. Andre selskap i konsernet er to fiskebåtrederi og tre selskap som driver med utleie av fast eiendom. Det aller meste av aktivitet og omsetning i konsernet foregår i Saga Fisk AS, og med vårt arbeid med åpenhetsloven, er det her vi har hovedfokus.

Saga Fisk AS har et nært forhold til våre leverandører og samarbeidspartnere. De største er råstoffleverandører, andre fiskemottak, som har verdikjede som er veldig lik Saga Fisk sin.

Saga Fisk sin tilnærming til aktsomhetsvurderinger er utfra omsetning, geografi og bransje. I 2022 var 97,88 % av selskapets leverandører og samarbeidspartnere norske selskap med norske arbeidsvilkår. Blant våre 25 største leverandører og samarbeidspartnere, er alle norske, 15 er fiskeribedrifter og leverandører av råstoff, og 3 er leverandører av transporttjenester. Blant disse er 10 omfattet av Åpenhetsloven, og aktsomhetsvurderinger innhentes fortløpende. Saga Fisk har utarbeidet etiske retningslinjer for våre leverandører. Disse blir formidlet og bekreftet av våre leverandører.

Vi har gjennom våre aktsomhetsvurderinger ikke avdekket negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser. Det vil bli satt større krav til informasjon og dokumentasjon om respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold til leverandører fra land utenfor Norden.

Hovedfokus fremover vil være å fortsette og styrke det kontinuerlige HMS-arbeidet i egen bedrift. Vårt mål er at Saga Fisk skal være en trygg arbeidsplass der alle trives og føler seg ivaretatt og inkludert, samt at alle ansatte kjenner til og erkjenner de etiske retningslinjene.

Informasjon

Enhver har ved skriftlig henvendelse rett på informasjon fra Saga Fisk om hvordan selskapet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som selskapet enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter, eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

Slike skriftlige henvendelser skal sendes til nora@sagafisk.no

Svolvær, 30.06.2023

Nora Falch og Tomas Taujenis